Kotlin Visibility Modifiers

Class, object, interface, constructor, function, property(và function set() của nó) đều có visibility modifiers (hay thường gọi là access modifiers).(function get() của property luôn có visibility modifier giống với property). Kotlin có 4 visibility modifiers: privateprotectedinternal và public. Nếu không xác định rõ ràng visibility modifier thì mặc định sẽ là public.

Packages

Function, property, class, object và interface đều có thể khai báo ở mức "top-level" (được hiểu là nó không ở bên trong bất cứ thành phần nào). Ví dụ như trong package(đại diện cho đường dẫn đến file):

// file name: example.kt
package foo

fun baz() {}
class Bar {}
 • Nếu không xác định rõ ràng visibility modifier thì mặc định sẽ là public. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó ở bất kì đâu.
 • Nếu khai báo là private, nó chỉ được sử dụng ở trong file mà nó khai báo.
 • Nếu khai báo là internal, nó chỉ được sử dụng ở các nơi cùng module.
 • protected không được sử dụng khi khai báo ở mức "top-level".

Ví dụ:

// file name: example.kt
package foo

private fun foo() {} // visible inside example.kt

public var bar: Int = 5 // property is visible everywhere
  private set     // setter is visible only in example.kt

internal val baz = 6  // visible inside the same module

Classes và Interfaces

Đối với các thành phần khai báo ở trong Class:

 • private chỉ được sử dụng trong class đó (không thể truy cập qua instance của class đó)
 • protected giống với private + có thể sử dụng ở trong các subclass (các class kế thừa nó).
 • internal khả năng truy cập rộng hơn 2 loại trên và được truy cập bởi các instance của class khai báo nó (các instance và nơi khai báo class thuộc cùng module)
 • public rộng nhất và được sử dụng ở bất kì đâu thông qua instance khai báo nó.

Ví dụ:

open class Outer {
  private val a = 1
  protected open val b = 2
  internal val c = 3
  val d = 4 // public by default

  protected class Nested {
    public val e: Int = 5
  }
}

class Subclass : Outer() {
  // a is not visible
  // b, c and d are visible
  // Nested and e are visible

  override val b = 5  // 'b' is protected
}

class Unrelated(o: Outer) {
  // o.a, o.b are not visible
  // o.c and o.d are visible (same module)
  // Outer.Nested is not visible, and Nested::e is not visible either
}

Constructors

Để xác định rõ visibility của primary constructor, sử dụng cú pháp dưới đây(chú ý khi xác định visibility phải sử dụng từ khóa constructor, bình thường không có visibility modifier hoặc annotation thì constructor có thể bỏ qua):

class C private constructor(a: Int) { ... }

Mặc định các constructor là public.

Local declarations

Local variables, functions và class không có visibility modifier

Modules

internal visibility modifier có thể truy cập nếu cùng module. Chi tiết hơn thì module là một tập hợp các file Kotlin được complie cùng nhau như:

 • Intellij IDEA module
 • Maven hoặc Gradle project