Kotlin Lambda

Tổng quan:

 1. Biểu thức của lambda luôn được bao bởi {}
 2. Nếu lambda function có bất kì param nào nó phải ở trước toán tử -> (kiểu dữ liệu của param có thể được bỏ qua)
 3. Body của lambda function phải ở sau toán tử ->
//1
doSomethingWithNumber(1000, { result ->
  // do something with result
})

//2
doSomethingWithNumber(1000, { result : String? ->
  // do something with result
})

//3
doSomethingWithNumber(1000) { result ->
  // do something with result
}

3 cách sử dụng trên là như nhau và như các cách function reference và function anonymous. Cách gọi thứ 3 nhìn có vẻ khác biệt chút so với 2 cách gọi còn lại. Một điểm thêm ở đây là nếu param cuối là function thì ta có thể khai báo lambda function bên ngoài ().

implicit name of a single parameter

doSomethingWithNumber(1000) {
  println("The result is $it")
  // do something with result
}

Có thể hiểu ở đây it là tên đại diện cho parameter duy nhất

Destructuring trong Lambdas

Trong phần Function mình đã giới thiệu về Destructure, áp dụng nó với Lambdas không có gì khác biệt lắm.

map.mapValues { entry -> "${entry.value}!" }
map.mapValues { (key, value) -> "$value!" }

Ở đây ta đã destructure entry ra 2 tham số key và value.

Lambda return

//The first way
ints.filter {
  val shouldFilter = it > 0
  shouldFilter
}

//The second way
ints.filter {
  val shouldFilter = it > 0
  return@filter shouldFilter
}

Ở đây ta có một một Collection ints gọi đến function filter(), param của function filter()là function có kiểu trả về là Boolean. Ta sử dụng lambda để thực hiện điều này. Có 2 cách để return một function:

 1. Cách thứ nhất, giá trị của biểu thức cuối cùng trùng với return type sẽ được coi là giá trị trả về, shouldFilter được coi là giá trị trả về.
 2. Cách thứ hai, sử dụng Return at Labels để xác định vị trí trả về, nếu chỉ để return shouldFilternó sẽ hiểu là đang return trả function bên ngoài.

Closures

Lambda, anonymous function, local function và object expression đều có thể truy cập closure của nó (nôm na như là vùng bên ngoài khai báo nó). Nó có thể truy cập các function, biến và param được khởi tạo ở bên ngoài, không giống Java, ta chỉ sử dụng được các biến và param ở vùng bên ngoài nếu như chúng được khai báo là final

Java

final String username = edtUsername.getText().toString();

btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 @Override
 public void onClick(View v) { //username phải là final
  if (username != null && !username.isEmpty()) {
   //.....
  }
 }
});

Kotlin

var sum = 0
ints.filter { it > 0 }.forEach {
  sum += it //sum không cần phải là val (final)
}
print(sum)

Function Literals

Theo mình tìm hiểu định nghĩa của Function Literals như sau và mình thấy hợp lý: Comment

A function literal is just an expression that defines an unnamed function.

Một số ví dụ về function literal trong Kotlin:

val m = { (x : String) -> println("$x") }
val n : (String) -> Unit = { x -> println("$x") }
val o : (String) -> Unit = { (x : String) -> println("$x") }

fun main(args : Array<String>) {
  m("good morning")
  n("good morning")
  o("good morning")
}

Tất cả mn và o đều thực hiện chức năng như nhau.

Function Literals với receiver

Nếu bạn nào đọc docs bằng tiếng anh có thể hiểu receiver object nói đến đối tượng thực hiện extension:

fun Person.run() {
 ...
}

Đoạn code trên class Person được coi là receiver object.

Để extension class Int một function sum() bình thường sẽ như sau:

fun Int.sum(other: Int): Int {
 return this + other
}

Vỡi việc sử dụng function literal như sau:

val sum = fun Int.(other: Int): Int = this + other

Inline function (Nâng cao)

Inline function được giải thích ở đây