Kotlin Exception

Các class exception

Tất cả các class exception trong Kotlin đều thừa kế từ lớp Throwable. Mọi exception đều có một message, stack trace và một optional cause

Để throw một exception object, ta sử dụng throw

 throw MyException("Hi There!")

Và để catch một exception, ta sử dụng try

 try {
   // some code
 }
 catch (e: SomeException) {
   // handler
 }
 finally {
   // optional finally block
 }

Có thể không có hoặc nhiều khối catch. Khối finally có thể được bỏ qua. Tuy nhiên, ít nhất phải có 1 khối catch hoặc finally xuất hiện.

Try là một biểu thức

try là một biểu thức. Bởi vậy, ta có thể trả về một giá trị

 val a: Int? = try {
  parseInt(input)
 } catch (e: NumberFormatException) {
  null
 }

Giá trị trả về của try hoặc là biểu thức cuối cùng trong khối try hoặc là biểu thức cuối cùng trong khối catch hoặc các khối catch. Nội dung khối finally không ảnh hưởng đến kết quả của biểu thức

Checked exception

Kotlin không có checked exception. Có nhiều lý do cho việc này. Hãy xem ví dụ sau:

 //StringBuilder
 Appendable append(CharSequence csq) throws IOException;

Signature của hàm cho ta biết điều gì? Mỗi lần append một string, chúng ta phải catch các IOException có thể xảy ra. Bởi vì nó có thể thực hiện việc đọc ghi. Bởi vậy, ta phải catch khi gọi hàm append như sau:

 try {
   log.append(message)
 } catch (IOException e) {
   // Must be safe
 }

Thực thi các chương trình nhỏ đi tời một kết luận rằng việc yêu cầu các exception có thể vừa nâng cao năng suất của developer và nâng cao chất lượng code. Tuy nhiên, trải nghiệp với các project lớn gợi ra một kết quả khác - giảm hiệu suất và tăng một chút xíu hoặc không tăng chất lượng code

Kiểu Nothing

throw là một biểu thức trong Kotlin, bởi vậy chúng ta có thể sử dụng throw như một phần của toán tử elvis:

 val s = person.name ?: throw IllegalArgumentException("Name required")

Kiểu dữ liệu của biểu thức throw là một kiểu đặc biệt: Nothing. Kiểu dữ liệu này không có giá trị và thường được dùng để đánh dấu các vị trí trong code mà code không bao giờ có thể chạy tới được. Với code của bạn, bạn có thể sử dụng Nothing để xác định các function mà không bao giờ trả về giá trị gì:

 fun fail(message: String): Nothing {
   throw IllegalArgumentException(message)
 }

Khi bạn gọi function này, compiler sẽ biết rằng việc thực thi không thể tiếp tục sau khi function này được gọi

 val s = person.name ?: fail("Name required")
 println("hello") // code không thể chạy tới dòng này