Kotlin Enum Classes

Để khai báo một enum class ta sử dụng keyword enum:

enum class Direction {
  NORTH, SOUTH, WEST, EAST
}

Ở đây mỗi enum constant (NORTH, SOUTH, WEST, EAST) là một object. Các enum constant được phân cách nhau bởi dấu ,

Initialization

enum class Color(val rgb: Int) {
    RED(0xFF0000),
    GREEN(0x00FF00),
    BLUE(0x0000FF)
}

Mỗi enum constant được khởi tạo với 1 hằng số rgb kiểu Int.

Anonymous Classes

Mỗi enum constant cũng có thể khởi tạo anonymous class của riêng nó

enum class ProtocolState {
  WAITING {
    override fun signal() = TALKING
  },

  TALKING {
    override fun signal() = WAITING
  };

  abstract fun signal(): ProtocolState
}

Ví dụ như constant WAITING định nghĩa một anonymous class của nó và override lại function signal(). Nếu chú ý bạn có thể thấy dấu ;, dấu này có tác dụng phân cách giữa các enum constant và các định nghĩa thành phần member(như variablefunction) của enum class.

Working with Enum Constants

Giống như trong Java, enum class trong Kotlin có các method để list ra danh sách các enum constant và lấy enum constant bằng tên của nó.

for (enumConstant in ProtocolState.values()) {
  println(enumConstant)
}

Từ Kotlin 1.1 trở đi, ta có thể truy cập vào các constant trong enum class bằng generic way. Ta sử dụng 2 function enumValues<T>() và enumValueOf<T>():

enum class RGB { RED, GREEN, BLUE }

inline fun <reified T : Enum<T>> printAllValues() {
  print(enumValues<T>().joinToString { it.name })
}

printAllValues<RGB>() // prints RED, GREEN, BLUE

Mỗi enum constant đều có 2 propery:

val name: String
val ordinal: Int

name giữ tên của enum constant và ordinal giữ thứ tự của enum constant trong enum class.