Kotlin Data class

1. Giới thiệu

Trong một ứng dụng, ta cần phải định nghĩa rất nhiều các class chỉ nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu. Với Java, việc khai báo các class như thế khá là mất thời gian:

Java

 public class User {
  private String name;
  private int age;

  public User(String name, int age) {
   this.name = name;
   this.age = age;
  }

  public String getName() {
   return name;
  }

  public void setName(String name) {
   this.name = name;
  }

  public int getAge() {
   return age;
  }

  public void setAge(int age) {
   this.age = age;
  }
 }

Để tối ưu hóa việc này, Kotlin cung cấp các data class. Chúng được đánh dấu bằng từ khóa datakhi khai báo class:

 data class User(val name: String, val age: Int)

Từ đó, compiler sẽ tự động suy ra các function từ các param khai báo trong primary constructor:

 • function equals()hashCode()
 • function toString() dưới dạng User(name=John, age=42)
 • các function componentN(). Các hàm này được sinh ra dựa trên số lượng các property của class với N là số thứ tự của các thuộc tính. Như trong trường hợp trên:
 var user: User = User("tu", 12)
 user.component1() // property 'name', kiểu 'String'
 user.component2() // property 'age', kiểu 'Int'
 • function copy(): Sẽ được nói ở phía sau

Nếu một trong các function đó được định nghĩa một cách tường minh trong body class, chúng sẽ không được sinh ra.

Để đạt được tính nhất quán và các hành vi có ý nghĩa của code được sinh ra, data class phải thỏa mãn những yêu cầu sau:

 • Primary constructor phải có ít nhất 1 param
 • Tất cả param của primary constructor phải được khai báo là var hoặc val
 • Data class không thể là abstractopensealed hay inner class.
 • Data class chỉ có thể implement các interface (Trước phiên bản 1.1)

Như đã nói trong phần constructor, nếu tất cả các param của primary constructor có giá trị mặc định, compiler sẽ tự sinh ra thêm một constructor không có tham số sử dụng các giá trị mặc định đã khai báo ở primary constructor:

 data class User(val name: String = "", val age: Int = 0)

2. Function copy()

Trong trường hợp bạn cần copy một đối tượng nhưng lại muốn thay đổi một số property và giữ nguyên phần còn lại. Hàm copy() được sinh ra là để làm điều đó. Với VD về đối tượng User ở trên, hàm copy() sẽ được implement như thế này:

fun copy(name: String = this.name, age: Int = this.age) = User(name, age)

Nhờ vậy, copy() cho phép chúng ta copy như thế này:

 val jack = User(name = "Jack", age = 1)
 val olderJack = jack.copy(age = 2)

3. Data class và Destructuring Declaration

Với các hàm componentN() được sinh ra, data class có thể sử dụng cơ chế destructuring declaration như sau:

 val jane = User("Jane", 35)
 val (name, age) = jane
 println("$name, $age tuổi") // prints "Jane, 35 tuổi"