Gọi Kotlin từ Java

Property

Một property của một class trong Kotlin sẽ được compile thành các thành phần sau trong Java:

 • Một hàm getter với tên được suy ra từ tên property và thêm tiền tố get
 • Một hàm setter với tên được suy ra từ tên property và thêm tiền tố set(hàm setter chỉ được sinh với property kiểu var)
 • Một field với phạm vi truy cập là private với tên trùng với tên property (chỉ với property có backing field)

VD:

Kotlin

 var firstName: String

Java

 private String firstName;

 public String getFirstName() {
  return firstName;
 }

 public void setFirstName(String firstName) {
  this.firstName = firstName;
 }

Nếu tên của property bắt đầu với is, một tên khác được map sang với quy luật: tên của hàm getter sẽ giống với tên của property, và tên của hàm setter sẽ được sinh ra bằng cách thay thế is bằng set. VD:

Kotlin

 var isOpen: Boolean = true

Java

 private boolean isOpen;

 public boolean isOpen(){
  return isOpen;
 }

 public void setOpen(boolean isOpen){
  this.isOpen = isOpen;
 }

Package-level function

Tất cả các function và property được khai báo trong file example.kt và bên trong package org.foo.bar, bao gồm cả các extension function, được compile thành các hàm static và thuộc Java class org.foo.bar.ExampleKt

 // example.kt
 package demo

 class Foo

 fun bar() {
 }
 //Java
 new demo.Foo();
 demo.ExampleKt.bar();

Tên của java class được sinh ra có thể thay đổi bằng cách dùng annotation @JvmName:

 @file:JvmName("DemoUtils")

 package demo

 class Foo

 fun bar() {
 }
// Java
 new demo.Foo();
 demo.DemoUtils.bar();

Khi có nhiều file có cùng tên java class được sinh ra( cùng package và cùng tên hoặc cùng annotation @JvmName), sẽ có lỗi. Tuy nhiên, compiler có khả năng sinh ra một java class facade có tên xác định và gồm tất cả các khai báo từ tất cả các file mà có cùng cùng tên đó. Để enable việc sinh file facade này, sử dụng annotation @JvmMultifileClass ở tất cả các file cùng tên.

 // oldutils.kt
 @file:JvmName("Utils")
 @file:JvmMultifileClass

 package demo

 fun foo() {
 }

 // newutils.kt
 @file:JvmName("Utils")
 @file:JvmMultifileClass

 package demo

 fun bar() {
 }
 // Java
 demo.Utils.foo();
 demo.Utils.bar();

Instance field

Nếu bạn muốn xác định một property trong Kotlin là một field trong Java, bạn cần đánh dấu property này với annotation @JvmField. Field sẽ có cùng access modifier với property. Bạn có thể đánh dấu @JvmField nếu nó có backing field, visibility modifier không phải private, không được khai báo với từ khóa openoverride hoặc const và không phải là một delegated property.

 class C(id: String) {
   @JvmField val ID = id
 }
 // Java
 class JavaClient {
   public String getID(C c) {
     return c.ID;
   }
 }

Property lateinit cũng có thể được xác định là một field trong Java. Khi đó, visibility modifier của field sẽ giống với visibility modifier của hàm setter của property.

Static field

Property trong Kotlin được khai báo trong một object hoặc companion object sẽ có static backing field hoặc trong tên object hoặc trong class mà chứa companion objet. Thường thường, những field này là private nhưng chúng có thể được phơi ra bằng những cách sau:

 • Sử dụng annotation @JvmField
 • Sử dụng từ khóa lateinit
 • Sử dụng từ khóa const

Việc sử dụng @JvmField làm cho field có cùng visibility modifier với property.

 class Key(val value: Int) {
   companion object {
     @JvmField
     val COMPARATOR: Comparator<Key> = compareBy<Key> { it.value }
   }
 }
 // Java
 Key.COMPARATOR.compare(key1, key2);
 // public static final field in Key class

Một property lateinit bên trong một object hoặc companion object có một static backing field với cùng visibility modifier với hàm setter.

 object Singleton {
   lateinit var provider: Provider
 }
 // Java
 Singleton.provider = new Provider();
 // public static non-final field in Singleton class

Property được đánh dấu bằng const ở trong class cũng như ở top-level sẽ được chuyển thành static field trong Java:

 // file example.kt

 object Obj {
   const val CONST = 1
 }

 class C {
   companion object {
     const val VERSION = 9
   }
 }

 const val MAX = 239
 int c = Obj.CONST;
 int d = ExampleKt.MAX;
 int v = C.VERSION;

Static method

Như được đề cập ở trên, Kotlin coi package-level function là static method. Kotlin cũng có thể sinh ra các static method cho các function được định nghĩa ở trong một object hoặc một companion object nếu bạn đánh dấu các hàm đó với @JvmStatic. Nếu bạn sử dụng annotation này, compiler sẽ sinh ra cả static method ở bên trong class đó và một instance method cho class đó.

 class C {
   companion object {
     @JvmStatic fun foo() {}
     fun bar() {}
   }
 }

Bây giờ, foo() là hàm static trong Java, còn bar() thì không:

 C.foo(); // works fine
 C.bar(); // error: not a static method
 C.Companion.foo(); // instance method remains
 C.Companion.bar(); // the only way it works

Tương tự với object

 object Obj {
   @JvmStatic fun foo() {}
   fun bar() {}
 }

Và trong Java:

 Obj.foo(); // works fine
 Obj.bar(); // error
 Obj.INSTANCE.bar(); // works, a call through the singleton instance
 Obj.INSTANCE.foo(); // works too

@JvmStatic có thể được áp dụng với một property của một object hoặc companion object.

Visibility

Visibility modifier trong Kotlin sẽ được map sang Java theo cách sau:

 • Các thành phần private vẫn sẽ là các thành phần private
 • Các khai báo private ở top-level được compile thành các khai báo được sử dụng trong cùng một package
 • protected vẫn là protected (lưu ý rằng Java cho phép truy cập các thành phần protected từ các class khác trong cùng một package còn Kotlin thì không, bởi vậy các class của Java sẽ có phạm vi truy cập rộng hơn)
 • internal sẽ trở thành public trong Java.
 • public vẫn là public

KClass

Thỉnh thoảng bạn cần gọi một hàm trong Kotlin với một tham số kiểu KClass. Sẽ không có class nào được tự động chuyển đổi từ Class thành KClass, bởi vậy bạn phải tự gọi clas tương tự Class<T>.kotlin

 kotlin.jvm.JvmClassMappingKt.getKotlinClass(MainView.class)

Xử lý việc xung đột với @JvmName

Thỉnh thoảng chúng ta có một function trong Kotlin, nhưng lại cần các cái tên JVM khác nhau. VD:

 fun List<String>.filterValid(): List<String>
 fun List<Int>.filterValid(): List<Int>

Hai hàm này không thể được định nghĩa cạnh nhau bởi JVM coi chúng giống nhau: filterValid(Ljava/util/List;)Ljava/util/List;. Nếu chúng ta muốn chúng có cùng tên trong Kotlin, chúng ta có thể đánh dấu một hàm(hoặc cả 2) với từ khóa @JvmName và xác định một cái tên khác như một tham số:

 fun List<String>.filterValid(): List<String>

 @JvmName("filterValidInt")
 fun List<Int>.filterValid(): List<Int>

Từ Kotlin, chúng có thể được truy cập bởi cùng tên filterValid, nhưng từ Java, chúng sẽ có 2 tên khác nhau là filterValid và filterValidInt. Mẹo tương tự cũng được áp dụng khi chúng ta cần một property x và một hàm getX()

 val x: Int
   @JvmName("getX_prop")
   get() = 15

 fun getX() = 10

Bây giờ, hàm getX() sẽ trả về 10 và hàm getX_prop() được gọi từ Java sẽ trả về giá trị của x

Sinh các hàm overload

Bình thường, nếu bạn viết một hàm trong Kotlin với các param có giá trị mặc định, hàm đó nếu được gọi trong Java sẽ được nhìn thấy với toàn bộ các param. Nếu bạn muốn sinh ra nhiều hàm overload của hàm đó, bạn có thể sử dụng annotation @JvmOverloads

 @JvmOverloads fun f(a: String, b: Int = 0, c: String = "abc") {
   ...
 }

Với mỗi param có giá trị mặc định, sẽ có một hàm overload được sinh ra với param đó và tất cả các param ở bên phải của nó được bỏ đi. Với hàm f ở trên, sẽ có các hàm overload sau được sinh ra:

 // Java
 void f(String a, int b, String c) { }
 void f(String a, int b) { }
 void f(String a) { }

Với các hàm mà không truyền vào các param có giá trị mặc định, các giá trị mặc định được khai báo trong Kotlin vẫn sẽ có tác dụng đối với Java.

Annotation cũng có thể sử dụng với các hàm tạo, static method,... Tuy nhiên, annotation không thể sử dụng với abstract method, bao gồm cả các method được định nghĩa bên trong interface.

Lưu ý: như đã được nói ở trong phần secondary constructor, nếu một lớp có các giá trị mặc định cho tất cả các constructor, một hàm tạo không tham số sẽ được sinh ra. Việc này sẽ được sinh cả trong trường hợp không sử dụng annotation JvmOverloads

Checked exception

Như chúng ta đã đề cập ở trên, Kotlin không có checked exception. Bởi vậy, bình thường, signature trong Java của một hàm viết bằng Kotlin không được khai báo việc throw các exception. Bởi vậy, nếu chúng ta có một hàm trong Kotlin như thế này:

 // example.kt
 package demo

 fun foo() {
   throw IOException()
 }

Và nếu chúng ta muốn gọi nó từ Java và catch exception:

 // Java
 try {
  demo.Example.foo();
 }
 catch (IOException e) { // error: foo() không khai báo IOException trong list các exception sẽ throw
  // ...
 }

Chúng ta sẽ nhận được lỗi từ Java compiler bởi vì foo() không khai báo IOException. Để giải quyết vấn đề này, sử dụng annotation @Throws:

 @Throws(IOException::class)
 fun foo() {
   throw IOException()
 }

Null-safety

Khi gọi một hàm trong Kotlin từ Java, không có gì có thể ngăn cả chúng ta truyền một giá trị null cho một param có kiểu là non-null nữa. Đó là lý do tại sao Kotlin sinh ra việc check lúc runtime cho tất cả các hàm public mà yêu cầu các param có kiểu non-null. Từ đó, chúng ta lại có thể gặp lại NullPointerException như trong Java, ngay lập tức.