Gọi Java code từ Kotlin

Getters và Setters

Những method nào của Java không có parameter nào và tên method bắt đầu bằng từ get hoặc method có một parameter và bắt đầu bằng từ set, sẽ được coi như property ở trong Kotlingiống như ví dụ dưới đây:

import java.util.Calendar

fun calendarDemo() {
  val calendar = Calendar.getInstance()
  if (calendar.firstDayOfWeek == Calendar.SUNDAY) { // call calendar.getFirstDayOfWeek()
    calendar.firstDayOfWeek = Calendar.MONDAY    // call calendar.setFirstDayOfWeek()
  }
}

Giả sử như trong Java

recyclerView.setAdapter(adapter);

Kotlin

recyclerView.adapter = adapter;

Lưu ý: Nếu như java class chỉ có một method setter, Kotlin sẽ không coi nó như là một propertyvà có nghĩa rằng trong khi bạn sử dụng Java class đó trong Kotlin, vẫn sẽ gọi tên method và truyền parameter vào như bình thường. Hiện tại Kotlin chưa hỗ trợ set-only property.

Java identifier giống với keyword ở trong Kotlin

Một số keyword của Kotlin là một tên hợp lệ ở trong Java ví dụ như inisobject,... Ví dụ như một method trong Java sử dụng keyword is là tên method, ta sử dụng method đó trong Kotlin bằng cách thêm dấu nháy vào tên method đó:

foo.`is`(bar)

getClass()

Nếu muốn lấy Java class của một object, ta sử dụng extension java hoặc javaclass: Java

val fooClass = foo::class.java
val fooClass = foo.javaClass

Muốn lấy Kotlin class của một object: Kotlin

val c = MyClass::class