Flutter ScreenUtil

ScreenUtil là 1 plugin cho phép tích hợp, tùy biến kích cỡ màn hình và font chữ. Giúp cho giao diện người dùng hiển thị bố cục hợp lý trên các màn hình có kích thước khác nhau.

Chuẩn bị

1. Dependency

dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 # add flutter_ScreenUtil
 flutter_screenutil: ^0.5.2

2. Import

import 'package:flutter_screenutil/flutter_screenutil.dart';

3. Thuộc tính

Property Type Default Value Description
width double 1080px The width of the device in the design draft, in px
height double 1920px The height of the device in the design draft, in px
allowFontScaling bool false Sets whether the font size is scaled according to the system's "font size" assist option

4. Khởi tạo và cài đặt

Khởi tạo và cài đặt fit size và font size theo tỉ lệ scale font size của hệ thống.

Bạn cần set width và height của bản thiết kế trước khi sử dụng( với width, height đơn vị tính bằng px). Và chắc chắn đặt page bên trong MaterialApp để đảm bảo fit size được set trước khi sử dụng.

Một số cách khởi tạo instance của ScreenUtil:

//fill in the screen size of the device in the design

//default value : width : 1080px , height:1920px , allowFontScaling:false
ScreenUtil.instance = ScreenUtil.getInstance()..init(context);

//If the design is based on the size of the iPhone6 ​​(iPhone6 ​​750*1334)
ScreenUtil.instance = ScreenUtil(width: 750, height: 1334)..init(context);

//If you wang to set the font size is scaled according to the system's "font size" assist option
ScreenUtil.instance = ScreenUtil(width: 750, height: 1334, allowFontScaling: true)..init(context);

Sử dụng

1. Adapt screen size

Khởi tạo tương ứng:

Khởi tạo px size cho component:

 • Sửa đổi screen width: ScreenUtil.getInstance().setWidth(540),
 • Sửa đổi screen height: ScreenUtil.getInstance().setHeight(200),

Bạn có thể sử dụng ScreenUtil() thay cho ScreenUtil.getInstance(), ví dụ: ScreenUtil().setHeight(200)

Chú ý

Height cũng có thể set tương ứng với setWidth khi bạn muốn hiển thị hình vuông. Ví dụ:

//for example:
//rectangle
Container(
      width: ScreenUtil.getInstance().setWidth(375),
      height: ScreenUtil.getInstance().setHeight(200),
      ...
      ),

////If you want to display a square:
Container(
      width: ScreenUtil.getInstance().setWidth(300),
      height: ScreenUtil.getInstance().setWidth(300),
      ),

Với các giá trị width, height ở trên, bạn không thể set 1 gía trị lớn hơn giá trị bạn khởi tạo cho instance của ScreenUtil ban đầu.

2. Adapter font

Một điểm cần lưu ý khi set font đó là thuộc tính allowFontScaling, thuộc tính này thể hiện font có phụ thuộc vào font của hệ thống hay không.

//Incoming font size,the unit is pixel, fonts will not scale to respect Text Size accessibility settings
//(AllowallowFontScaling when initializing ScreenUtil)
ScreenUtil.getInstance().setSp(28)  

//Incoming font size,the unit is pixel,fonts will scale to respect Text Size accessibility settings
//(If somewhere does not follow the global allowFontScaling setting)
ScreenUtil(allowFontScaling: true).setSp(28) 

//for example:

Column(
       crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
       children: <Widget>[
        Text(
          'My font size is 24px on the design draft and will not change with the system.',
          style: TextStyle(
           color: Colors.black,
           fontSize: ScreenUtil.getInstance().setSp(24),
          )),
        Text(
          'My font size is 24px on the design draft and will change with the system.',
          style: TextStyle(
           color: Colors.black,
           fontSize: ScreenUtil(allowFontScaling: true).setSp(24),
          )),
       ],
      )

Một số api khác

ScreenUtil.pixelRatio    //Device pixel density
  ScreenUtil.screenWidth   //Device width
  ScreenUtil.screenHeight   //Device height
  ScreenUtil.bottomBarHeight //Bottom safe zone distance, suitable for buttons with full screen
  ScreenUtil.statusBarHeight //Status bar height , Notch will be higher Unit px
  ScreenUtil.textScaleFactory //System font scaling factor

  ScreenUtil.getInstance().scaleWidth //Ratio of actual width dp to design draft px
  ScreenUtil.getInstance().scaleHeight //Ratio of actual height dp to design draft px

Ví dụ tổng quan

//import
import 'package:flutter_screenutil/flutter_screenutil.dart';

@override
 Widget build(BuildContext context) {
  ///Set the fit size (fill in the screen size of the device in the design) If the design is based on the size of the iPhone6 ​​(iPhone6 ​​750*1334)
  ScreenUtil.instance = ScreenUtil(width: 750, height: 1334)..init(context);

  print('Device width:${ScreenUtil.screenWidth}'); //Device width
  print('Device height:${ScreenUtil.screenHeight}'); //Device height
  print(
    'Device pixel density:${ScreenUtil.pixelRatio}'); //Device pixel density
  print(
    'Bottom safe zone distance:${ScreenUtil.bottomBarHeight}'); //Bottom safe zone distance,suitable for buttons with full screen
  print(
    'Status bar height:${ScreenUtil.statusBarHeight}px'); //Status bar height , Notch will be higher Unit px
  print(
    'Ratio of actual width dp to design draft px:${ScreenUtil.getInstance().scaleWidth}'); 
  print(
    'Ratio of actual height dp to design draft px:${ScreenUtil.getInstance().scaleHeight}'); 
  print(
    'The ratio of font and width to the size of the design:${ScreenUtil.getInstance().scaleWidth * ScreenUtil.pixelRatio}');
  print(
    'The ratio of height width to the size of the design:${ScreenUtil.getInstance().scaleHeight * ScreenUtil.pixelRatio}');

  return new Scaffold(
   appBar: new AppBar(
    title: new Text(widget.title),
   ),
   body: new Center(
    child: Column(
     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
     children: <Widget>[
      Row(
       children: <Widget>[
        Container(
         width: ScreenUtil.getInstance().setWidth(375),
         height: ScreenUtil.getInstance().setHeight(200),
         color: Colors.red,
         child: Text(
          'My width:${ScreenUtil.getInstance().setWidth(375)}dp',
          style: TextStyle(
            color: Colors.white,
            fontSize: ScreenUtil.getInstance().setSp(12)),
         ),
        ),
        Container(
         width: ScreenUtil.getInstance().setWidth(375),
         height: ScreenUtil.getInstance().setHeight(200),
         color: Colors.blue,
         child: Text('My width:${ScreenUtil.getInstance().setWidth(375)}dp',
           style: TextStyle(
             color: Colors.white,
             fontSize: ScreenUtil.getInstance().setSp(12))),
        ),
       ],
      ),
      Text('Device width:${ScreenUtil.screenWidth}px'),
      Text('Device height:${ScreenUtil.screenHeight}px'),
      Text('Device pixel density:${ScreenUtil.pixelRatio}'),
      Text('Bottom safe zone distance:${ScreenUtil.bottomBarHeight}px'),
      Text('Status bar height:${ScreenUtil.statusBarHeight}px'),
      Text(
       'Ratio of actual width dp to design draft px:${ScreenUtil.getInstance().scaleWidth}',
       textAlign: TextAlign.center,
      ),
      Text(
       'Ratio of actual height dp to design draft px:${ScreenUtil.getInstance().scaleHeight}',
       textAlign: TextAlign.center,
      ),
      Text(
       'The ratio of font and width to the size of the design:${ScreenUtil.getInstance().scaleWidth * ScreenUtil.pixelRatio}',
       textAlign: TextAlign.center,
      ),
      Text(
       'The ratio of height width to the size of the design:${ScreenUtil.getInstance().scaleHeight * ScreenUtil.pixelRatio}',
       textAlign: TextAlign.center,
      ),
      SizedBox(
       height: ScreenUtil.getInstance().setHeight(100),
      ),
      Text('System font scaling factor:${ScreenUtil.textScaleFactory}'),
      Column(
       crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
       children: <Widget>[
        Text(
          'My font size is 14px on the design draft and will not change with the system.',
          style: TextStyle(
           color: Colors.black,
           fontSize: ScreenUtil.getInstance().setSp(14),
          )),
        Text(
          'My font size is 14px on the design draft and will change with the system.',
          style: TextStyle(
           color: Colors.black,
           fontSize: ScreenUtil(allowFontScaling: true).setSp(24),
          )),
       ],
      )
     ],
    ),
   ),
  );
 }

Kết quả: