Dart Async

Cũng như các ngôn ngữ khác, Dart không thể thiếu việc lập trình bất đồng bộ. Code chạy trong Dart là chạy trên một luồng (thread), dòng code bạn viết nó thi hành hết câu lệnh này sang câu lệnh khác. Nên một khối lệnh nào đó khóa thread (làm tắc thread) thì toàn bộ ứng dụng bị treo. Các Asynchronous operations giúp chương trình của bạn hoàn thành công việc khác trong khi chờ đợi một operation kết thúc. Dart sử dụng FutureStream để thực hiện các hoạt động không đồng bộ.

1. Future

 • Future là một đối tượng Future đại diện cho một tính toán mà giá trị trả về có thể chưa có sẵn.
 • Future trả về giá trị của tính toán khi nó hoàn thành vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
 • Future thường được sử dụng cho các tính toán có khả năng dài như I/O và tương tác với người dùng.

Để làm việc với Future, bạn có thể sử dụng asyncawait hoặc Future API.

Function bất đồng bộ được khai báo có từ khóa async phía sau, và đối tượng trả về của function là Future\, với T là kiểu biểu thức return trả về.

Nếu một function đã khai báo là bất đồng bộ async thì trong function có thể sử dụng thêm từ khóa await - chờ cho biểu thức thi hành xong mới thi hành các code tiếp theo của function.

main() {
 Future f = showInfomation();
  f.then((data) => notifyFinish(data))
  .catchError((e) => print('Lỗi xảy ra - '+e.toString()));
 secondFunction();
}

notifyFinish(String s) {
 print(s);
}

Future<String> showInfomation() async {
 var data = await getInfomation();
 print('This is your data -' + DateTime.now().toString());
 print(data);
 return 'showInfomation Complete!'; //Trả về chuỗi - chứa trong Future
}

const info = '#4fs358wredsfadsfdfdw';

getInfomation() {
 return info;
}

secondFunction() {
 print('Thời gian - ' + DateTime.now().toString());
}
  Future<String> showInfomation() async {
    var data = await getInfomation();
    print('This is your data -' + DateTime.now().toString());
    print(data);
    return 'showInfomation Complete!'; //Trả về chuỗi - chứa trong Future
  }

Trả về từ hàm async là một đối tượng Future. Từ đối tượng này, ta có thể gán các hàm callback, được chạy mỗi khi dữ liệu hoàn thành trả về bởi hàm async, để gán hàm callback sử dụng phương thức: Future.then((data) => callBack(data));

  main() {
    Future f = showInfomation();
    f.then((data) => notifyFinish(data))
     .catchError((e) => print('Lỗi xảy ra - '+e.toString()));
    secondFunction();
  }

Nếu muốn bắt lỗi trong hàm async cũng dùng biểu thức try ... catch Hoặc từ đối tượng Future trả về thì sử dụng phương thức catchError()

Dùng biểu thức try ... catch

Future<String> showInfomation() async {
 var data;
 try {
  data = await getInfomation();
 }
 catch (e) {
  //Xử lý lỗi
 };
 print('This is your data -' + DateTime.now().toString());
 print(data);
 return 'showInfomation Complete!';
}

Nếu không bắt lỗi trực tiếp từ async, có thể bắt lỗi ở Future, đây là ví dụ:

  main() {
   Future f = showInfomation();
   f.then((data) =>notifyFinish(data))
    .catchError((e) => print('Lỗi xảy ra - '+e.toString()));
   secondFunction();
  }

Bạn hãy throw một Exception trong hàm getInfomation, hoặc showInfomation để xem lỗi bắt được.

Ví dụ phát sinh lỗi ở hàm getInfomation

getInfomation() {
 for (int i = 1; i<=1000; i++);
 throw new Exception('Không lấy được thông tin');
 return info;
}

2. Generator function

Có thể hiểu Generator function là một function, có khả năng tạm ngưng thực thi trước khi hàm kết thúc, và có thể tiếp tục chạy ở 1 thời điểm khác.

Synchronous generator: Trả về 1 Iterable object. sync* Asynchronous generator: Trả về 1 Stream object. async*

Một số từ khóa thường sử dụng trong generator function:

 • sync*, async*: đánh dấu là generator function.
 • yield: phát ra các giá trị.
 • yield*: phát ra các giá trị nếu generator là đệ quy.
 • await for: được thiết kế để hoạt động tốt với stream.
  Iterable naturalsTo(n) sync* {
    int k = 0;
    while (k < n) yield k++;
  }
  Stream asynchronousNaturalsTo(n) async* {
   int k = 0;
   while (k < n) yield k++;
  }
  Iterable naturalsDownFrom(n) sync* {
   if ( n > 0) {
    yield n;
    yield* naturalsDownFrom(n-1);
   }
  }

3. Stream

Cung cấp một chuỗi dữ liệu không đồng bộ(tương tự với observables trong Rx, LiveData trong Android JetPack).

StreamController

Có chứa 1 simple stream. sử dụng để tạo stream, kiểm soát stream(listen on, push event).

  StreamController<String> streamController = new StreamController();
  streamController.stream.listen((data) {
    print("DataReceived: " + data);
   }, onDone: () {
    print("Task Done");
   }, onError: (error) {
    print("Some Error");
   });

  streamController.add("This a test data");

StreamSubscription

Cung cấp các sự kiện cho listener và giữ các callbacks được sử dụng để xử lý các sự kiện.
Khi bạn định nghĩa 1 listener, bạn sẽ nhận được StreamSubscription object. StreamSubscription sẽ thông báo cho bạn biết có điều gì đặc biệt xảy ra trong Stream(Giá trị được đẩy ra khỏi Stream, có lỗi xảy ra, Stream bị huỷ...). Do đó, StreamSubscription có thể được sử dụng để tạm dừng/tiếp tục event từ các stream khi được yêu cầu.
Chú ý: Phải đảm bảo hủy StreamSubscription khi không cần thiết.

  final StreamSubscription subscription = ctrl.stream
             .where((value) => (value % 2 == 0))
             .listen((value) => print('$value'));

  subscription.onData((value) => print("sub_$value"));

StreamTransformer

Được sử dụng để xử lý dữ liệu trước khi dữ liệu được đẩy ra ngoài. Đầu ra của StreamTransformer là 1 Stream.
Một StreamTransformer có thể sử dụng trong 1 số quá trình như:

 • Filtering: lọc dữ liệu theo 1 định nghĩa nào đó.
 • Regrouping: Tập hợp các dữ liệu.
 • Modification: Chỉnh sửa dữ liệu.
 • Chèn dữ liệu vào 1 luồng khác.
 • Buffering.
 • Processing: Thực hiện 1 hành động/ hoạt động nào đó dựa vào dữ liệu.
 • v.v...

Để tạo ra 1 StreamTransformer, sử dụng factory constructor fromHandlers(). Và để bắt đầu sử dụng StreamTransformer cho Stream thì gọi method transform() và truyền vào 1 StreamTransformer

  StreamTransformer<S, T>.fromHandlers({
    void handleData(S data, EventSink<T> sink ),
    void handleError(Object error, StackTrace stackTrace, EventSink<T> sink),
    void handleDone(EventSink<T> sink)
  })

  stringStream.transform(new StreamTransformer<String, String>.fromHandlers(
    handleData: (String value, EventSink<String> sink) {
     sink.add(value);
     sink.add(value); // Duplicate the incoming events.
    }));

Có 2 loại Stream: Single-subscription Stream, Broadcast Streams.

Single-subscription Stream:

Là loại Stream chỉ cho phép tạo duy nhất 1 listener. Khi thêm 1 listener trỏ vào Stream này, thì nó sẽ huỷ đi listener đầu tiên.

Cách để tạo ra 1 Single-subscription Stream là sử dụng StreamController với constructor mặc định.

Ví dụ về Single-subcription Stream:

void main() {
 //
 // Initialize a "Single-Subscription" Stream controller
 //
 final StreamController ctrl = StreamController();

 //
 // Initialize a single listener which simply prints the data
 // as soon as it receives it
 //
 final StreamSubscription subscription = ctrl.stream.listen((data) => print('$data'));
//  final StreamSubscription subscription1 = ctrl.stream.listen((data) => print('$data')); // wrong and throw exception 'Bad state: Stream has already been listened to.'

 //
 // We here add the data that will flow inside the stream
 //
 ctrl.sink.add('my name');
 ctrl.sink.add(1234);
 ctrl.sink.add({'a': 'element A', 'b': 'element B'});
 ctrl.sink.add(123.45);

 //
 // We release the StreamController
 //
 ctrl.close();
}

Broadcast Streams

Ngược lại với loại trên, nó cho phép tạo rất nhiều listener. Có thể thêm listener vào Broadcast Streams bất cứ lúc nào. Listener mới sẽ nhận được các event kể từ thời điểm nó bắt đầu đăng ký Stream.

Để tạo 1 Broadcast Streams, ta sử dụng factory constructor của StreamControllerStreamController.broadcast().

StreamController<String> streamController = new StreamController.broadcast(); 

main() {
 print("Creating a StreamController...");
 //First subscription
 streamController.stream.listen((data) {
  print("DataReceived1: " + data);
 }, onDone: () {
  print("Task Done1");
 }, onError: (error) {
  print("Some Error1");
 });
 //Second subscription
 streamController.stream.listen((data) {
  print("DataReceived2: " + data);
 }, onDone: () {
  print("Task Done2");
 }, onError: (error) {
  print("Some Error2");
 });

 streamController.add("This a test data");
 streamController.sink.add('SINK');
 print("code controller is here");

}

Tổng kết

Bài viết đã trình bày tổng quan về xử lý đồng bộ và bất đồng bộ trong dart. Để có cái nhìn tổng quan hơn, tôi xin đưa ra một ví dụ sử dụng kết hợp những điều đã trình bày bên trên

Future<int> sumStream(Stream<int> stream) async {
 var sum = 0;
 await for (var value in stream) {
  sum += value;
 }
 return sum;
}

Stream<int> countStream(int to) async* {
 for (int i = 1; i <= to; i++) {
  if (i == 5) throw Exception;
  yield i; // yield will throw value to stream listen and handle.
  await Future.delayed(Duration(seconds: 1));
 }
}

secondFunction() {
 print('secondFunction');
}

main() async {
 var stream = countStream(10);
 stream.listen((data) => {print(data)},
   onDone: () => {print('stream onDone')},
   onError: (err) => {
    print('error: $err')
   });// this is a single stream subcription, so it can listen only once.
 secondFunction();

 Future z = new Future.sync(() => print('bla'));

 // this function listen stream once above, so can not execute these comment code below
//  var sum = await sumStream(stream).catchError((err) => {print('error: $err')});
//  print(sum); // 55
}

Bài viết xin được dừng tại đây. Mong bạn có thể hiểu và sử dụng được các Asynchronous operations đồng bộ trong Dart. Trong quá trình tìm hiểu không tránh khỏi sai sót, hy vọng được sự góp ý của mọi người.